Apa Wae Titikane Teks Pawarta

Apa wae titikane teks pawarta

Pertanyaan

Apa wae titikane teks pawarta?​

Jawaban

Pawarta iku bisa awujud:

1. Lisan, kang biasane kababar lumantar media elektronik.

Tuladha: Tv, Radio, lsp.

2. Tulisan, kang biasane kababar lumantar media cetak.

Tuladha: ariwarti (koran), kalawarti (majalah), lsp.

Penjelasan:

Titikane pawarta kang apik, yaiku:

1. migunakake basa kang gampang dimangeteni

2. kudu ngemot 6 perangan, yaiku what, who, why, when, where, lan how.

3. ora mojokake utawa mihak salah sijine golongan utawa pawongan.

4. katulis kanthi bener lan apa anane

5.anyar

👉 TRENDING  Sebutkan Alat Dan Bahan Untuk Seni Grafis Cetak Tinggi